Make your own free website on Tripod.com
ทำเนียบรุ่น 63 วสส.ขอนแก่น ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ค. 2539
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
ที่ทำงาน
ตำแหน่งปัจจุบัน
เบอร์ติดต่อ
1
นายไชยา ชาศรี 375/19 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
สอ.ดงพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
นักวิชาการสาธารณสุข 6
07-9508563
2
นายสมยศ พงษ์ศิริรักษ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม สอ.หนองแวง กิ่งอ .กุดรัง
จ.มหาสารคาม
นักวิชาการสาธารณสุข 5
04-7975297
3
นายทวีศักดิ์ ชำกรม
สอ.คัมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
สอ.คัมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
จพง.สาธารณสุขชุมชน 6
01-0554310
4.
นายยุทธนา ปาแน่ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
นักวิชาการสาธารณสุข 5
 
5.
นายสุทธินันท์ สระทองหน โรงพยาบาลพิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี โรงพยาบาลพิบูลรักษ์ จ.อุดรธานี
นักวิชาการสาธารณสุข 5
 
6
นายอิทธิพล กุลาดี สสอ.วิหารแดง จ.สระบุรี(ทุนอุดรธานี) สสอ.วิหารแดง จ.สระบุรี
นักวิชาการสาธารณสุข 5
09-4562632
7
นายวิเชียร กลางสวัสดิ์ จ.พิจิตร (ทุนขอนแก่น) จ.พิจิตร
จพง.สาธารณสุขชุมชน 6
06-2203750
8
นายนภชา สิงห์วีระธรรม กรุงเทพฯ กระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข 5
 
9
นายจิตติ คำสงค์ สอ.น้ำพุ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร สอ.น้ำพุ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
จพง.สาธารณสุขชุมชน 6
 
10
นายศักดิ์ศรี ป้องกัน สอ.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร สอ.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
จพง.สาธารณสุขชุมชน 6
 
11
นายชัยณรงค์ ศรีเชียงใหม่ สอ.ตาดโพนไผ่ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร สอ.ตาดโพนไผ่ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
จพง.สาธารณสุขชุมชน 6
 
12
นายอดิศักดิ์ พรหมอารักษ์ สสอ.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สสอ.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
นักวิชาการสาธารณสุข 5
01-3912198
13
นายอำพล คำตัน สอ.ห้วยบ่อชืน อ.ปากชม จ.เลย สอ.ห้วยบ่อชืน อ.ปากชม จ.เลย
นักวิชาการสาธารณสุข 5
 
14
นายประกฤษฎาพร พิมณุวงศ์ สสอ.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกส สสอ.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกส
จพง.สาธารณสุขชุมชน5
 
15
นายฉัตรพงศ์ มงคลสิน สสอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย สสอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
นักวิชาการสาธารณสุข 5
 
16
นายวชิรากร ตลับนาค สสอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย สสอวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
จพง.สาธารณสุขชุมชน6
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Home 63 KK